កាត់ទៅបន្ទាត់ប្រវែង

p0

1. នៅឆ្នាំ 2019 អាហ្សង់ទីន។
កាត់ទៅប្រវែង 1500x6 ម។