កាត់ទៅខ្សែបណ្តោយ

p0

១. ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ប្រទេសអាហ្សង់ទីន។
កាត់ទៅប្រវែង ១៥០០x៦ ម។ ម។