បន្ទាត់កាត់

បន្ទាត់កាត់ បន្ទាត់កាត់ 1

1. ក្នុងឆ្នាំ 2018 ប្រទេសទួរគី។
បន្ទាត់កាត់ 1600x (0.3-3mm) ។ល្បឿនខ្ពស់ 200 ម / នាទី។

2. នៅឆ្នាំ 2019 រុស្ស៊ី។
Slitting Line 1500X10mm ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Double Slitter Quick-Change
ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរកាំបិត៖ ៥ នាទី។